Privacy Policy

Privacy Policy
Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de activiteiten en/of specifieke of algemene uitnodigingen;
 • Innen van contributie;
 • Bijhouden van verhuurde instrumenten;
 • Verzekering van instrumenten;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Datum ingang lidmaatschap;
 • Bankrekeningnummer;
 • Soort, merk en serie nummer instrument;
 • Telefoonnummer vast en mobiel;
 • Deelname aan vereniging onderdelen.

Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren en Donateurs

Persoonsgegevens van sponsoren en donateurs worden door Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwbrieven of gerichte contacten;
 • Uitvoeren van donateursovereenkomst en/of sponsorovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldingsformulier voor sponsoren/donateurs;
 • Eventueel aangevuld met sponsorcontract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam bedrijf (indien van toepassing);
 • Naam contactpersoon;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Datum ingang sponsoring;
 • Gesponsord bedrag.

Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief Abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Bestelgegevens Kaartjes

Bestelgegevens van bezoekers van onze website worden door Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Leveren of reserveren van kaartjes voor concerten.

Grondslag voor deze gegevens is:

 • Ingevuld bestelformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Bestelgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan Derden

Voor de verstrekking van gemeentesubsidie aan onze leerlingen jonger dan 18 jaar worden aan de gemeente de namen en het bespeelde instrument doorgegeven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw Gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Jordi van Laarhoven. Jordi is eerste contactpersoon binnen onze vereniging en onderhoudt contact met het bestuur.

Contact


Gelieve dit formulier enkel te gebruiken voor vragen en/of opmerkingen omtrent de Privacy Policy en daaraan gerelateerde zaken.

Gelieve voor overige zaken dit contactformulier te gebruiken.


  Recente reacties

  Geen reacties om te tonen.
  Latest Posts
  Ads
  Categories